.Επιμέλεια σελίδας: Πάνος Αϊβαλής, δημοσιογράφος μέλος Δ.Σ. ΕΔΣΤΕ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: edstellados@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~
.......................ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Σ.Τ.Ε. – ΝΙΚΗΣ 2, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ: 210-3231562........
«Χωρίς την ιερή φλόγα του ενθουσιασμού τίποτα το σπουδαία κι ευγενικό δεν μπορεί να γίνει στη ζωή. "Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φον Γκέτε"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.....................................Δικτυακός τόπος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
........................................................... - Η Ελλάδα ως Παγκόσμια Κληρονομιά Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της UNESCO

visitgreece.grhighlights

visitgreece.grhighlights
visitgreece.grhighlights

Καλημέρα Ελλάδα..... ψηλά το κεφάλι και το ηθικό μας

Καλημέρα Ελλάδα..... ψηλά το κεφάλι και το ηθικό μας

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ της «Ένωσις Ελλήνων Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Τουρισμού»


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
(1959 - 2009)


Ή «Ενωση Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος» ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1959 με τίτλο «Ένωσις Ελλήνων Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Τουρισμού».
Την πρωτοβουλία είχε ο Τάσος Ζάππας, πού βασίστηκε για την Ιδρυση της ατά ιδρυτικά καί τα καταστατικά της ομοειδούς Γαλλικής Ενώσεως καi της Διεθνούς "Ομοσπονδίας καί τα οποία είχε αναζητήσει ατό Παρίσι.
Για την ίδρυση παρόμοιας "Οργανώσεως στην Ελλάδα απευθύνθηκε πρόσκληση σε αρκετούς από τους πιο γνωστούς καί καθιερωμένους συγγραφείς καί δημοσιογράφους, τους ασχολούμενους με το τουριστικό θέμα. Στήν πρόσκληση αυτή, ανταποκρίθη­καν εννιά, πού συνήλθαν σε σύσκεψη τον Μάρτιο του 1959 στην αίθουσα της Λέσχης Ελλήνων Σιδηροδρομικών (Φιλελλήνων 4) και όρισαν προσωρινή "Επιτροπή από τους: Τάσο Ζάππα, Βάσο Κωνσταντινόπουλο, Δημήτρη Παπαδήμο καί Σπύρο Παπαθωμά, για να προβεί στη σύνταξη του Καταστα­τικού. Ή σχετική εργασία περαιώθηκε καί σε νεώτερη συγκέντρωση στις 22 Οκτωβρίου 1959, στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων της Ελλάδος (Δραγατσανίου 4) υπογράφηκε ή ι­δρυτική πράξη του Σωματείου και εγκρίθηκε το Κα­ταστατικό, πού νομιμοποιήθηκε τελικά με την ύπ' αριθ. 22115/29.12.59 εγκριτική απόφαση του Πρω­τοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο α­ναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου στις 12. 3.1960 με αριθ. 9112.

Στίς 31.3.1960 συνήλθε ή Α' Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενώσεως και ανάδειξε το πρώτο δωδε-καμελές Διοικητικό Συμβούλιό της.
Υστερα από σχετικές προσωπικές ενέργειες του Τάσου Ζάππα στους εκπροσώπους της Ρ.Ι.ϋ.Ε.Τ., πού είχε τότε την έδρα της στο Παρίσι, ή Διεθνής αυ­τή "Ομοσπονδία έσπευσε να εγκρίνει την εγγρα­φή της Ενώσεως ως τακτικού μέλους της, ευθύς μετά την έγκριση του Καταστατικού της.
Εκτοτε, ή "Ενωση και τα μέλη της, δραστηριοποι­ήθηκαν για την επίτευξη των καταστατικών επιδιώ­ξεων της. Στή διάρκεια των 22 χρόνων της, ή "Ενω­ση ανάπτυξε σημαντικότατη δράση για την προβο­λή και προαγωγή του τουρισμού της χώρας μας και παράλληλα την επαγγελματική εξυπηρέτηση των με­λών της. Στίς 13 Μαίου 1974 γιορτάστηκαν στην Αθήνα τα 15χρονα της Ενώσεως. Στό ειδικό 20σέλιδο τεύχος πού κυκλοφόρησε τότε περιγράφηκε, με κάθε δυνατή συντομία, το έργο πού είχε επιτε­λέσει ως τότε ή "Ενωση.
Σημειώνονται εδώ μερικές, οι κυριότερες από τις δραστηριότητες πού ανάπτυξε ως τώρα ή Ενωση:

1. Οργανώθηκαν στο Ναύπλιο (1961) ή Α' Εκθε­ση Τουριστικού Βιβλίου και Περιοδικού και στη Ρόδο (1962) ή Β' Εκθεση.
Στη δεύτερη αυτή Εκθεση εκτέθηκε και μεγάλος αριθμός βιβλίων από ξένους εκδοτικούς Οίκους. Από 3-12 Μάιου φέτος οργα­νώθηκε στο Βόλο ή Γ' "Εκθεση Τουριστικού Βιβλί­ου και Περιοδικού Τύπου, με τη συμμετοχή καί ξέ­νων εκδοτικών οίκων.

2. Το 1972 καί 1973 ή "Ενωση πήρε μέρος στην "Εκθεση «Ξενία» του Ζαππείου με βιβλία καί περιο­δικά των μελών της.

3. Από το 1965, πού καθιέρωσε τη διενέργεια ε­σωτερικών τουριστικών διαγωνισμών, προκηρύχθηκαν καί πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη πάντοτε επιτυχία ετήσιοι διαγωνισμοί για τη συγγραφή καί βράβευση, με χρηματικά έπαθλα του Ε.Ο.Τ. και άλ­λων οργανισμών καί ιδιωτών, των καλυτέρων βιβλί­ων, μελετών, άρθρων, περιγραφών καί ρεπορτάζ, για την προβολή των τόπων πού δεν έχουν αναπτυ­χθεί αρκετά ως σήμερα.

4. Για να υποκινήσει το ενδιαφέρον των ξένων για την Ελλάδα, προκήρυξε καί διεξήγαγε δύο διε­θνείς διαγωνισμούς (1967 καί 1979) σε πέντε γλώσσες με άριστα αποτελέσματα για τη συγγραφή καί βράβευση με σημαντικά χρηματικά βραβεία, ταξίδια καί φιλοξενία πού διέθεσε Ε.Ο.Τ., των καλύτε­ρων τουριστικών βιβλίων πού έκδοθήκανε καί κυκλο­φόρησαν στο εξωτερικό, καί αναφέρονται στην Ελ­λάδα.

5. Οργάνωσε τρία πολυπρόσωπα Διεθνή Τουρι­στικά Συνέδρια δημοσιογράφων καί συγγαφέων της Ρ.Ι.ϋ.Ε.Τ. στην Αθήνα το 1964 καί 1972 καί στη Θεσ­σαλονίκη το 1976.

6. Πήρε μέρος σε όλα τα Διεθνή Συνέδρια καί Συναντήσεις της Ρ.Ι.ϋ.Ε.Τ. σε ξένες χώρες, προβάλ­λοντας μ'αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα.

7. Όργάνωσε, επανειλημμένα στην Αθήνα, Βαλ­κανικές Δημοσιογραφικές Τουριστικές Διασκέψεις, καί πήρε μέρος σε αντίστοιχες Βαλκανικές.

8. Έκτος από τα βιβλία πού εκδόθηκαν από τα μέλη της, άρθρα καί μελέτες τους δημοσιεύθηκαν στον Ελληνικό καί ξένο Τύπο.
9. Διατήρησε τακτική επικοινωνία καί συνεργασία
10. Πήρε μέρος σε όλες τίς συσκέψεις καί συνε­δριάσεις των Επιτροπών Εσωτερικού καί Κοινωνι­κού Τουρισμού του Ε.Ο.Τ., καθώς καί της Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω στάθηκαν μερικά από τη δράση της, ελάχιστα μόνο, από όσα έπραξε ή "Ενωση για να υπηρετήσει τον Τουρισμό της Χώρας.
Για να προσαρμοσθεί προς το Καταστατικό της Ρ.Ι.ϋ.Ε.Τ., ή "Ενωση άλλαξε τον αρχικό τίτλο της σε "Ενωση Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρισμού Ελλάδος (Ε.Δ. καί Σ.Τ.Ε.) καί γαλλικά. Επίσης τροποποίησε όσες διατά­ξεις του Καταστατικού της κρίθηκαν από το Δ.Σ. α­παραίτητες για την ανανέωση καί τον εκσυγχρονι­σμό του Καταστατικού, έτσι πού να εξυπηρετούνται καλύτερα ο'ι σκοποί της καί ν' αποκτήσει μεγαλύτε­ρη ευκινησία καί λειτουργικότητα ή "Ενωση.
Συναντήσεις της Ρ.Ι.ϋ.Ε.Τ. σε ξένες χώρες, προβάλ­λοντας μ'αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα.

7. Όργάνωσε, επανειλημμένα ατήν Αθήνα, Βαλ­κανικές Δημοσιογραφικές Τουριστικές Διασκέψεις, και πήρε μέρος σε αντίστοιχες Βαλκανικές.

8. Έκτος από τα βιβλία πού εκδόθηκαν από τα μέλη της, άρθρα και μελέτες τους δημοσιεύθηκαν στον Ελληνικό καί ξένο τύπο.

9. Διατήρησε τακτική επικοινωνία καί συνεργασία με την Ρ.Ι.Ε.Τ.

10. Πήρε μέρος σε όλες τις συσκέψεις καί συνε­δριάσεις των Επιτροπών Εσωτερικού καί Κοινωνι­κού Τουρισμού του Ε.Ο.Τ., καθώς καί της Συντονι-στικής Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω στάθηκαν μερικά από τη δράση της, ελάχιστα μόνο, από όσα έπραξε ή "Ενωση για να υπηρετήσει τον Τουρισμό της Χώρας.

Για να προσαρμοσθεί προς το Καταστατικό της Ρ.Ι.ϋ.Ε.Τ., ή "Ενωση άλλαξε τον αρχικό τίτλο της σε "Ενωση Δημοσιογράφων καί Συγγραφέκ>ν Τουρισμού Ελλάδος (Ε.Δ. καί Σ.Τ.Ε.). Επίσης τροποποίησε όσες διατά­ξεις του Καταστατικού της κρίθηκαν από το Δ.Σ. α­παραίτητες για την ανανέωση καί τον εκσυγχρονι­σμό του Καταστατικού, έτσι πού να εξυπηρετούνται καλύτερα οι σκοποί της καί ν'αποκτήσει μεγαλύτε­ρη ευκινησία καί λειτουργικότητα ή Ενωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου